Regulamin sklepu internetowego lajki.co

 

§ 1 Definicje

Na potrzeby regulaminu użyte poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 2. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem lajki.co
 5. Usługi – usługi dostępne do sprzedaży w Sklepie.
 6. Zasób docelowy – miejsce, na którym ma zostać zrealizowana usługa, tj. np. profil, post, strona, zdjęcie, film, komentarz itp.
 7. Właścicielem sklepu jest Ɱarek Ɲapierała, prowadzący działalność osobową w Poznaniu : NlP 972𖺕𖺕Ʒ727🄈 REG0N Ʒ6Ο𖺕96𖺂87.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży Usług dostępnych i opisanych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny Usług podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 4. Sprzedawca będzie informował Kupującego o statusie realizacji zakupionych Usług, występujących problemach oraz sugestiach poprzez wysyłanie wiadomości mailowych, na co Kupujący wyraża zgodę.
 5. Zakup Usług dostępnych Sklepie może być dokonany przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość zakupu Usług przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia zgody przez ich opiekunów prawnych.
 6. Sklep nie realizuje usług związanych z dodawaniem opinii / recenzji / rekomendacji.
 7. Ze Sprzedawcą można kontaktować się telefonicznie lub wysyłając wiadomość przez formularz. Telefon i formularz znajdują się w zakładce kontakt.
§ 3 Odpowiedzialność
 1. Każda usługa posiada limity ilościowe, jakie można maksymalnie zrealizować na danym profilu. Po przekroczeniu tych limitów na danym profilu, Usługi mogą być realizowane znacznie dłużej lub mogą być nie być wcale zrealizowane.
 2. Kupujący oświadcza, że w momencie zakupu Usług nie trwają żadne inne działania mające na celu uzyskać efekt tożsamy lub inny do Usługi kupionej w Sklepie oraz, że w okresie realizacji Usługi, do czasu jej zakończenia działania takie lub inne nie będą podejmowane przez Kupującego ani zlecane przez niego podmiotowi trzeciemu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie efektów realizacji usługi w wybranym przez Kupującego serwisie internetowym.
 4. Zakazane jest zamawianie przez Kupującego usług o charakterze bezprawnym, obraźliwym bądź mogącym naruszać prawa osób trzecich. W przypadku próby takiego zamówienia Sprzedawca jednoznacznie odmawia jego wykonania.
§ 4 Newsletter
 1. Kupujący ma możliwość nieodpłatnego zapisania się na newsletter na czas nieoznaczony poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola formularza na stronie internetowej Sklepu.
 2. Kupujący ma prawo, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z zapisu na newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres mailowy widoczny w §2 ust. 6.
§ 5 Składanie zamówienia
 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  • dokonać wyboru Usług,
  • dodać wybrane Usługi do koszyka,
  • wybrać metodę płatności za zamówienie,
  • podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez potwierdzenie jego treści i akceptację przez Kupującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Wszystkie usługi zaprezentowane na stronie Sklepu zawierają podatek VAT 23%.
§ 6 Sposoby płatności
 1. Płatność za zamówienie następuje obecnie w formie online przy użyciu wybranej przez Kupującego metody płatności tj. serwisu CinciarzPay lub CashBill. Po dokonaniu wyboru Kupujący zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Kupującym a wybranym operatorem płatności.
§ 7 Dostawa Usług
 1. Dostawa Usług jest nieograniczona co do obszaru i odbywa się pod adresem internetowym wskazanym przez Kupującego w trakcie składania zamówienia bądź w wiadomości mailowej przesłanej do Sprzedawcy bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Dostawa Usług odbywa się drogą elektroniczną.
 3. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Realizacja następuje etapami, tj. poprzez podzielenie jej na części, co zapewnia lepszą skuteczność świadczonych usług. Realizacja całości zamówienia następuje nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty zamówienia chyba, że Strony ustalą inny maksymalny termin realizacji całości zamówienia.
 4. Dla zamówień opłaconych w dni ustawowo wolne od pracy, a także w piątki, soboty i niedziele po godzinie 18:00 rozpoczęcie realizacji może rozpocząć się od godziny 10:00 następnego dnia roboczego. Zadeklarowane czasy realizacji usługi: standardowy oraz ekspresowy są wówczas liczone od tego momentu.
 5. W przypadku, gdy Kupujący zakupi lajki i zamiast linku do postu prześle link do profilu to równocześnie Kupujący wyraża zgodę, aby Sprzedawca rozdzielił lajki według uznania, na kilka wybranych najświeższych postów. W pozostałych przypadkach, jeśli link będzie prawidłowy, ale będzie prowadzić do innego zasobu, Sprzedawca może dostarczyć dowolną inną usługę, którą uzna za adekwatną.
 6. Informacja o zakończeniu realizacji zamówienia jest wysyłana mailowo na adres email podany podczas składania zamówienia. Informacja ta może zostać wysłana dużo później niż zamówienie faktycznie zostało wykonane, jednakże nie później niż 180 dni roboczych od faktycznej realizacji zamówienia.
 7. Kupujący uznaje, że Usługa została w pełni zrealizowana, jeżeli podczas jej trwania:
  1. usunie Zasób docelowy;
  2. zmieni nazwę lub link do Zasobu docelowego;
  3. zmieni ustawienia prywatności na takie, które uniemożliwią zakończenie Usługi.
 8. Jeżeli Kupujący po złożeniu zamówienia, pomimo prośby wysłanej na wskazany adres email lub wiadomości sms wysłanej na wskazany numer telefonu, nie zmieni ustawień prywatności profilu na publiczne, to Zamówienie uznaje się za zrealizowane w ciągu 7 dni od jego złożenia.
 9. Jeżeli Kupujący opłaci standardowy czas realizacji i równocześnie chce zrealizować zamówienie szybciej niż określono w deklarowanym czasie realizacji usługi, to równocześnie wyraża zgodę, aby Sprzedawca proporcjonalnie zmniejszył ilość danej usługi kosztem szybszej jej realizacji.
 10. W przypadku, gdy Kupujący zamawiał wcześniej podobne usługi lub zamówił większą ich ilość niż maksymalna ilość widoczna na stronie usługi, to przyjmuje do wiadomości i równocześnie akceptuje, że podany w opisie czas realizacji może być wydłużony nawet stukrotnie.
§ 8 Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Powyższe prawo odstąpienia nie dotyczy usług w trakcie realizacji bądź już zrealizowanych.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 7 Regulaminu jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie lub część dokonanych przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazane polskie konto bankowe Konsumenta.
 7. Na wniosek Konsumenta, w przypadku, gdy z winy Sprzedawcy usługa nie została zrealizowana w całości lub w części, Sprzedawca dokona zwrotu proporcjonalnej kwoty do niezrealizowanej usługi.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku wykonania usługi na podstawie zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku umowy o dostarczanie usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi na podstawie zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu, który w momencie zakupu Usługi i/lub w okresie realizacji Usługi, do czasu jej zakończenia, równolegle prowadzi lub prowadził inne działania mające na celu uzyskać efekt tożsamy do Usługi kupionej w Sklepie.
§ 9 Reklamacje
 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących świadczonych Usług.
 2. Reklamacje należy składać wysyłając wiadomość mailową na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 7 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści co najmniej:
  1. dane Kupującego: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu,
  2. dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 60 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje Kupującego, pisemnie bądź na za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Sprzedawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Kupującego o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Kupującego przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
§ 10 Wymagania techniczne
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 125 i wyższej, Opera w wersji 109 i wyższej, Google Chrome w wersji 124 i wyższej, Safari w wersji 5 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 124 i wyższej;
  3. włączonej obsługi JavaScript oraz umożliwienia dopisywania plików cookies w przeglądarce internetowej.
 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie oprócz wymagań wskazanych w ust. 1 niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
§ 11 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie.
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.